Document


โครงการอบรมสมาชิกผู้ขุนโค สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด

IMG 1464

7 กันยายม 2562

โครงการอบรมสมาชิกผู้ขุนโค สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด เพื่อให้เกิดความรู้ และความเข้าใจในสถานการณ์การขุนโคในปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขรวมถึง การตลาดเนื้อโคของสหกรณ์
สหกรณ์ขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม และตระหนักเห็นแก่ถึงความสำคัญ