Document


การจัดการโคก่อนแปรสภาพ

      โคทุกตัวต้องผ่านการลงทะเบียนโคขุนก่อน โดยโคที่ลงทะเบียนต้องมีน้ำหนักตัว 350 - 400 กก. ผ่านการตอน การถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีน FMD เรียบร้อยแล้ว จากนั้นสมาชิกจะได้รับไมโครชิป พร้อมถ่ายรูปโคที่ลงทะเบียนส่งกลับมายังสหกรณ์ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากได้รับไมโครชิป

      สมาชิกต้องขุนนาน 8 - 10 เดือน โดยขุนให้ได้น้ำหนักตัว 550 - 650 กก. อายุไม่เกิน 2 ปี ขุนด้วยอาหาร TMR หรืออาหารข้นก็ได้ ในระหว่างการขุน สมาชิกต้องส่งแบบฟอร์มบันทึกการขุนโค กลับมายังสหกรณ์ทุกเดือนจนกว่าจะถึงกำหนดโคเข้าฆ่า

      เมื่อขุนจนได้ 8 - 10 เดือน และมีน้ำหนักตัว 550 - 650 กก. แล้ว สมาชิกจะต้องขนย้ายโคจากฟาร์มมาส่งให้กับสหกรณ์ เพื่อให้โคได้พักและงดอาหาร 18 ชั่วโมง ก่อนเข้าฆ่า แต่ช่วงเวลาพักจะให้น้ำตลอดเวลา

โคที่ลงทะเบียนขุนแล้ว

เครื่องอ่านบัตร RFID

โคที่เตรียมเข้าแปรสภาพ

ขั้นตอนกระบวนการแปรสภาพ

1. ทำให้โคสลบก่อน

2. นำเลือดออก โดยให้มุสลิมทำขั้นตอนนี้

3. เลาะหนังออก

4. นำเครื่องในออก

5. ผ่าซาก

6. ล้างซาก

7. ชั่งนํ้าหนักซาก

8. แช่ซาก ด้วยอุณหภูมิ 0-4 องศา ทั้งหมด 7 วัน

แบ่งซากออกเป็น2ส่วน

ห้องบ่มซาก

การตัดแต่ง

ชิ้นส่วนต่างๆที่ตัดแต่งออกจากซาก

ห้องตัดแต่ง