Document


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

IMG 1464

15 กุมภาพันธ์ 2564

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด ชุดที่29

1. นายเมธี   สุกุลธนาศร   (ประธานกรรมการ)
2. นายสิงหาสน์   มั่นแก่น   (รองประธานกรรมการ คนที่ 1)
3. นายสุรชัย   เปรมฤดีสนิท   (รองประธานกรรมการ คนที่ 2)
4. น.สพ.ศุภวิทย์   ไตรวุฒานนท์   (กรรมการและเลขานุการ)
5. นายวิสูตร   ไมตรีจิตต์   (กรรมการและเหรัญญิก)
6. นางสาวกิ่งแก้ว   ปิติปฎิมารัตน์   (กรรมการ)
7. นายสุระเชษฐ์   มหบุญพาชัย   (กรรมการ)
8. นายณัฐพล   ทองร้อยยศ   (กรรมการ)
9. นายชูศักดิ์   บำรุงพงษ์   (กรรมการ)
10. นายสุรเดช   คำภีร์   (กรรมการ)
11. นายพีรชิต   ไชยหาญ   (กรรมการ)