Document


คณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดนครปฐม

IMG 1464

23 ธันวาคม 2563

นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตรวจประเมินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ ณ โรงแปรสภาพโคมาตรฐานสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2559 ในการผลิตเนื้อโคขุนกำแพงแสน ที่ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยต่อการบริโภค